Algemene Voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Medium Marqueritte Body and Mind Connection

Juridische voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van deze website van Medium Marqueritte Body and Mind Connection

 

Vrijwaring Tekst

Medium Marqueritte hierna aangegeven als Medium Marqueritte body and Mind Connection  heeft alle informatie op deze website zorgvuldig gecontroleerd en doet haar uiterste beste deze te verdiepen en up-to-date te houden. Niettemin geeft Body and Mind Connection geen enkele garantie met betrekking tot volledigheid, actualiteit of nauwkeurigheid van welk informatie op deze website ook. Body and mind connection wijst elke verplichting tot updating van deze informatie van de hand. Body and Mind  Connection behoudt zich het recht voor op elk moment deze voorwaarden te actualiseren via deze pagina. U bent gebonden aan elke revisie en u wordt daarom geadviseerd periodiek de voorwaarden op deze pagina opnieuw te bezien.

 

Hyperlinks

Body and Mind Connection is niet verantwoordelijk voor de inhoud van pagina's op andere websites, van waaruit of waarnaar vanuit deze Medium Marqueritte Body and Mind Connection  website wordt verwezen.

 

Gebruik

 

Noch Medium Marqueritte Body and Mind Connection  noch enige andere derde die betrokken is bij het maken van deze website is aansprakelijk voor welke schade dan ook die zou kunnen voortkomen uit de toegang tot, het gebruik van of het uitgaan van (informatie uit of de inhoud van) deze website, inclusief mogelijke virussen die uw computer kunnen infecteren.

 

Copyright

 

Medium Marqueritte Body and Mind Connection  geeft u hierbij het recht om de geboden informatie op deze website slechts voor persoonlijk gebruik te gebruiken. Alleen na schriftelijke bevestiging van Medium Marqueritte Body and Mind Connection  mag de geboden informatie (gedeelten van) deze website mag (mogen) gebruikt worden voor informatiedoeleinden. Onder geen enkele voorwaarde mag informatie worden verspreid met commerciele of politieke doeleinden; (gedeelten van) deze website mag (mogen) niet worden veranderd op welke wijze dan ook; op elke kopie of gedeelte daarvan moet worden vermeld dat de kopie afkomstig is van Medium Marqueritte Body and Mind Connection website.

 

Website privacy policy

 

Medium Marqueritte Body and Mind Connection  acht zich verplicht uw privacy op deze website te beschermen. Zij neemt daartoe redelijke voorzorgsmaatregelen om alle informatie die verkregen is van bezoekers zeker te stellen tegen onbevoegd gebruik.

 

 

Benoemde bezoeken

 

Indien u onze website bezoekt om informatie of feedback te vragen, is het nodig dat Medium Marqueritte Body and Mind connection uw persoonlijke gegevens (zoals naam,  e-mail, eventueel uw postadres en telefoonnummer) of uw specifieke belangstelling (zoals productinformatie) kent

 Medium Marqueritte Body and Mind Connetion wil deze persoonlijke gegevens alleen voor deze doeleinden gebruiken.

 

Producten

Alle informatie op deze website door of namens Medium Marqueritte Body and Mind connection  verstrekt met betrekking tot haar producten en/of diensten, zij het in de vorm van gegevens, aanbevelingen of anderszins, steunt op onderzoek en wordt geacht betrouwbaar te zijn, doch Medium Marqueritte Body and Mind Connection stelt zich geenszins verantwoordelijk of aansprakelijk voor toepassing, verwerking of ander gebruik van voornoemde informatie en producten en/of diensten, noch voor de gevolgen daarvan.

 

Toepasselijk recht en geschillen

Medium Marqueritte Body and Mind Connection beheert deze website ("www.mediummarqueritte.com ") vanuit haar werklokatie in it Heidenskip Friesland Nederland. Bij toegang tot deze website komen zowel u als Medium Marqueritte Body and Mind Connection  overeen dat Nederlands recht van toepassing is op het gebruik van deze website.  Medium Marqueritte Body and Mind Connection   en u komen eveneens overeen dat eventuele geschillen worden beslecht door de arrondissementsrechtbank te Den Haag.  

Feandyk 2, 8724 LG It Heidenskip, Friesland, Netherlands

0630295424

©2017 BY MEDIUM MARQUERITTE, HYPNOTHERAPIST AND LIFE COACH. PROUDLY CREATED WITH WIX.COM

algemene voorwaarden

privacy